Climbing Phu Chi Fa, Chiang Rai

Our climb to Phu Chi Fa, Chiang Rai, Thailand.